Nazarian Translations

Privacyverklaring

Als vertaalbureau werken wij met persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nazarian Translations verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier) en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met nadruk wijzen wij erop, dat geslacht, geboortedatum en geboorteplaats niet worden vastgelegd in onze administratie, maar dat de door u aangeleverde bronteksten en de vertaling wel in ons archief worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften. In zakelijke documenten zullen deze gegevens over het algemeen minder voorkomen, maar ook dan is de behandeling ervan hetzelfde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In sommige gevallen verwerkt Nazarian Translations de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid (vertaling van bijv. een onderzoeksrapport van een arts)
 • Strafrechtelijk verleden (vertaling van bijv. een proces-verbaal)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijv. geboortebewijs, ID-kaart, paspoort, etc.)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens (zoals foto’s op paspoorten en ID-bewijzen, etc.)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nazarian Translations verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  Betalingen van en aan u af te handelen.
 • Om diensten bij u af te leveren.
 • Nazarian Translations verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Nazarian Translations neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nazarian Translations) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nazarian Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

 • Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, zo lang u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer zo lang onze zakelijke relatie actief is en u dit toestaat.
 • Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) in onze actieve databases tot 1 jaar na beëindiging van onze zakelijke relatie.
 • Gegevens in de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer direct na beëindiging van onze zakelijke relatie verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nazarian Translations verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nazarian Translations blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nazarian Translations gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nazarian Translateions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons mailen.(ananazarian@ziggo.nl)

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek.

Nazarian Translations wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nazarian Translations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via (ananazarian@ziggo.nl)